Delegering av myndighet etter lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) og lov om pristiltak fra Administrasjonsdepartementet til Konkurransetilsynet.

DatoFOR-1993-12-17-1314
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 Nr. 24
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
EndrerFOR-1993-03-01
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-65-§7-2, LOV-1993-06-11-66-§1, FOR-1993-11-12-1022, FOR-1993-11-12-1023 jf LOV-2004-03-05-12-§33
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Administrasjonsdepartementet 17. desember 1993 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) § 7-2 og lov av 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak § 1, jf. kgl.res. av 12. november 1993 nr. 1022 og kgl.res. av 12. november 1993 nr. 1023.

I

Konkurransetilsynet gis fullmakt til å treffe vedtak etter konkurranseloven § 7-2.

II

Konkurransetilsynet gis fullmakt til å treffe vedtak etter pristiltaksloven § 1.

III

Disse bestemmelser trer i kraft 1. januar 1994. Fra samme tidspunkt oppheves Administrasjonsdepartementets vedtak av 1. mars 1993 om overføring av myndighet etter prisloven fra Administrasjonsdepartementet til Prisdirektoratet.