Delegering av myndighet til å frita fra lovbestemt taushetsplikt etter barnehageloven § 16, for ansatte i barnehager og etter barneverntjenesteloven § 6-7 med hensyn til politiavhør for ansatte i barneverntjenesten.

DatoFOR-1994-01-14-25
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1994 4
Ikrafttredelse01.02.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-6-§204, LOV-1915-08-13-6-§251, LOV-1981-05-22-25-§118, LOV-1981-05-22-25-§204, LOV-1981-05-22-25-§230
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, barnehageloven § 16

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 14. januar 1994 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) §§ 204 nr. 2 og 251 nr. 2 og lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) §§ 118, 204 og 230.

I

Barne- og familiedepartementets myndighet etter lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) §§ 204 nr. 2 og 251 nr. 2 og etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) §§ 118 første ledd, 204 første ledd og 230 annet ledd, delegeres til fylkesmennene.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. februar 1994.