Delegering av myndighet til å utferdige forskrifter i medhold av lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. og lov om måling av fartøyer.

DatoFOR-1994-02-04-107
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1994 174
Ikrafttredelse04.04.1994
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§14, LOV-1964-06-19-20-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sjødyktighetsloven mm

Fastsatt ved kgl.res. 4. februar 1994 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 14 og lov av 19. juni 1964 nr. 20 om måling av fartøyer § 7. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved kgl.res. 20 des 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Nærings- og handelsdepartementet delegeres myndighet til å utferdige forskrifter i medhold av lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 14 og lov av 19. juni 1964 nr. 20 om måling av fartøyer § 7, med unntak av myndighet til å fastsette gebyrsatsene.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.