Delegering av myndighet etter lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 16.

DatoFOR-1994-03-25-233
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 468
Ikrafttredelse25.03.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§16
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter sentralbankloven

Fastsatt ved kgl.res. 25. mars 1994 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 16. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 16 til å vedta utgivelse av jubileums- eller minnemynter delegeres til Norges Bank.

Kongens myndighet etter sentralbankloven § 16 til å bestemme at jubileums- eller minnemynter settes i omløp til en kurs over pålydende verdi delegeres til Norges Bank.

Kongens myndighet etter sentralbankloven § 16 til å bestemme at differansen mellom pålydende verdi av den mynt som settes i sirkulasjon og produksjonsomkostningene skal disponeres til allmennyttige formål, samt myndigheten til å bestemme at overkurs skal disponeres til allmennyttige formål delegeres til Finansdepartementet. Finansdepartementet gis myndighet til - etter samråd med berørt departement - å bestemme hvilke allmennyttige formål som eventuelt skal tilgodeses.