Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om viltet § 7 annet ledd

DatoFOR-1994-07-01-4322
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.06.2004
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§7, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDelegering til DN etter viltloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. juli 1994 med hjemmel i 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Departementets myndighet til å treffe vedtak om midlertidig vern i medhold av lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 annet ledd delegeres herved til Direktoratet for naturforvaltning med virkning fra 1. juni 1994. Klager over vedtak om midlertidig vern fattet etter dette tidspunkt skal behandles av Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).