Delegering av myndighet etter § 3-4 tredje ledd i lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar og § 4 i lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring.

DatoFOR-1994-07-01-535
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1994 929
Ikrafttredelse01.07.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-12-23-104-§3-4, LOV-1989-06-16-65-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter produktansvarsloven mv

Fastsatt ved kgl.res. 1. juli 1994. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar § 3-4 tredje ledd legges til Kredittilsynet.
2.Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 4 første ledd fjerde punktum legges til Kredittilsynet.
3.Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 4 fjerde ledd legges til Justis- og politidepartementet.