Delegering av myndighet etter barneloven § 10.

DatoFOR-1994-10-14-930
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1994 1680
Ikrafttredelse14.10.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§10
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter barneloven § 10

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. oktober 1994 med hjemmel i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) § 10. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Myndighet etter barneloven § 10 siste ledd til å bestemme at andre enn trygdekontorene skal være bidragsfogd overføres fra Justis- og politidepartementet til Sosial- og helsedepartementet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.