Delegering av myndighet til Televerket etter sertifiseringsloven § 2, § 3, § 4, § 5 og § 7.

DatoFOR-1994-10-17-4646
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.10.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-05-42-§2, LOV-1981-06-05-42-§3, LOV-1981-06-05-42-§4, LOV-1981-06-05-42-§5, LOV-1981-06-05-42-§7, FOR-1981-12-11-1
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Televerket etter sertifiseringsloven

Fastsatt av Utenriksdepartementet 17. oktober 1994 med hjemmel i lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven) § 2, § 3, § 4, § 5 og § 7, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1981 nr. 1. 

Ved kgl.res. 11. desember 1981 nr. 1 ble Kongens myndighet i henhold til § 2 - § 7 i lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven) delegert til Handelsdepartementet.1

Utenriksdepartementets myndighet i henhold til nevnte lovs § 2, § 3, § 4, § 5 og § 7 hva gjelder radioekspeditørsertifikater, videredelegeres med dette fortsatt til Televerket2 etter omgjøringen til aksjeselskap. Sjøfartsdirektoratets myndighet begrenses tilsvarende jfr. Handelsdepartementets brev av 18. desember 1981 til Sjøfartsdirektoratet.3

Departementet forbeholder seg retten til å bli forelagt saker av prinsipiell interesse eller stor betydning eller som måtte ha politisk interesse.

1Forvaltningsansvaret ligger nå hos Nærings- og handelsdepartementet, jf. kgl.res. 20. desember 1996 nr. 1156.
2Nå Telenor.
3Delegeringsvedtak 18. desember 1981 nr. 4282.