Delegering av myndighet til Statens legemiddelkontroll til å implementere norske legemiddelstandarder og nye deler av farmakopéen.

DatoFOR-1994-12-16-4659
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse16.12.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§5
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Legemiddelverket etter legemiddell.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 16. desember 1994 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og om endringer i visse andre lover som følge av EØS-avtalen § 5. 

Departementet vil med dette be Statens legemiddelkontroll1 om å utføre denne særskilte oppgaven [implementere norske legemiddelstandarder og nye deler av farmakopéen] under § 5 i legemiddelloven.

Statens legemiddelkontroll1 får ansvaret for å foreta nødvendige konsekvensutredninger og forelegge saken for departmentet hvis det viser seg at endringer fører til betydelige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Likeledes får Statens legemiddelkontroll1 ansvar for å innhente uttalelser fra Statens helsetilsyn hvis faglige hensyn som berører Statens helsetilsyns ansvarsområder tilsier dette.

1Fra 1. januar 2001 Statens legemiddelverk. Fra samme dato ble hoveddelen av avdelingen for apotek og legemidler i Statens helsetilsyn og deler av Rikstrygdeverket flyttet til Legemiddelverket.