Opphevelse av delegering av myndighet til Telenor AS etter oreigningsloven.

DatoFOR-1995-01-20-102
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1995 129
Ikrafttredelse20.01.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§5
Kunngjort
KorttittelOpph. av delegering til Telenor AS

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 20. januar 1995 med hjemmel i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 5. 

Delegering gitt ved brev 23. november 1960 til Telenor AS av myndighet til å gjøre vedtak om og samtykke til ekspropriasjon til «telefon- og telegrafstell»-formål etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 9, jfr. § 5 første ledd trekkes tilbake.

Denne myndighet vil heretter tilligge Samferdselsdepartementet.