Delvis ikrafttredelse av lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret. Overgangsbestemmelser.

DatoFOR-1995-02-09-113
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 Nr. 3
Ikrafttredelse01.03.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-03-15-§30, LOV-1994-06-03-15-§31, FOR-1994-06-03-375
Kunngjort
KorttittelDelvis ikrafttr. av Enhetsregisterloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 9. februar 1995 med hjemmel i lov av 3. juni 1994 nr. 15 om enhetsregisteret § 30, § 31 og kgl.res. av 3. juni 1994 nr. 375.

I

Finans- og tolldepartementet bestemmer at lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, med unntak av § 6 første ledd, bokstav k, settes i kraft fra 1. mars 1995

II

Følgende overgangsbestemmelser skal gjelde fra 1. mars 1995:

§ 1.Enheter registrert i tilknyttet register ved enhetsregisterlovens ikrafttreden, kan overføres til Enhetsregisteret uten melding fra enheten selv. Enheten skal underrettes om innføringen i Enhetsregisteret.

Enheter som har inngitt melding om nyregistrering til tilknyttet register før enhetsregisterlovens ikrafttreden og som ikke er innført i registeret når enhetsregisterloven trer i kraft, kan også innføres i Enhetsregisteret uten melding fra enheten. Enheten skal ha underretning om innføringen i Enhetsregisteret.

For de enheter som omfattes av denne bestemmelsens første eller annet ledd og som ikke har meldt opplysninger tilsvarende de som kreves etter enhetsregisterloven § 5 annet ledd og § 6 til tilknyttet register eller Enhetsregisteret ved enhetsregisterlovens ikrafttreden, kommer enhetsregisterloven § 16 første og tredje ledd tilsvarende til anvendelse.

§ 2.Tilknyttede registre må ha tatt i bruk organisasjonsnummeret og opplysninger fra Enhetsregisteret i eget register innen seks måneder etter enhetsregisterlovens ikrafttreden.
§ 3.Med unntak for salgsdokumenter til enheter som er innført i Merverdiavgiftsmanntallet må enheten innen ett år etter enhetsregisterlovens ikrafttreden oppfylle kravet etter enhetsregisterloven § 23 om påføring av organisasjonsnummer på sine brev og forretningsdokumenter.

Enheter som er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet må innen seks måneder etter enhetsregisterlovens ikrafttreden oppfylle kravet i enhetsregisterloven § 23 om påføring av organisasjonsnummer og bokstavene MVA på salgsdokumenter.