Ikrafttredelse av lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. Delegering av myndighet og overgangsbestemmelser.

DatoFOR-1995-02-24-184
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1995 Nr. 4
Ikrafttredelse24.02.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lotteriloven. Delegering

Fastsatt ved kgl.res. 24. februar 1995. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

1.Loven trer i kraft straks.
2.Lovens § 10 skal ikke få anvendelse på gevinstautomater som er oppstilt i henhold til tillatelse etter tidligere lovgivning, inntil tillatelsen løper ut etter sitt eget innhold eller det tidspunkt som Justisdepartementet fastsetter.
3.Myndighet til å gi tillatelser til lotteri legges til politiet. Justisdepartementet kan i forskrift etter lovens § 4 treffe nærmere bestemmelser om i hvilken utstrekning Justisdepartementets samtykke skal innhentes av politiet før vedtak om tillatelse til lotteri treffes.
4.Myndighet til å gjennomføre kontroll med virksomhet etter loven, gis til politiet.
5.Loven skal i sin helhet gjelde for Svalbard.