Delegering av myndighet til Landbrukdepartementet etter lov om jord (jordlova) og lov om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).

DatoFOR-1995-05-12-413
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 568
Ikrafttredelse12.05.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter jordlova

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 1995. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Landbruksdepartementet skal utøve de funksjoner som i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) er lagt til departementet. Det samme gjelder den myndighet som etter endring av lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) er lagt til departementet.