Delegering av myndighet til Arbeidstilsynets distriktskontorer etter forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap.

DatoFOR-1995-06-22-674
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1995 937
Ikrafttredelse22.06.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§8, FOR-1974-03-07-1-§52
Kunngjort
KorttittelDelegering til Arbeidstilsynets distriktskontor

Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 22. juni 1995 med hjemmel i forskrift av 7. mars 1974 nr. 1 om løfteinnretninger og løfteredskap § 52. 

Myndighet til å dispensere fra § 52 i forskrift av 7. mars 1974 nr. 1 om løfteinnretninger og løfteredskap, delegeres til Arbeidstilsynets distriktskontorer.

Delegeringen trer i kraft straks.