Delegering av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk og lov om eksplosive varer.

DatoFOR-1995-06-30-601
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1995 583
Ikrafttredelse30.06.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§43, LOV-1974-06-14-39-§40
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Kommunaldep.

Fastsatt ved kgl.res. 30. juni 1995 med hjemmel i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 43 og lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 40. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 43 og lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 40 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.