Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter konsesjonsloven § 5 tredje ledd og tidligere annet ledd.

DatoFOR-1995-09-22-802
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 1307
Ikrafttredelse22.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5 jf LOV-2003-11-28-98-§22
Kunngjort
KorttittelDelegering myndighet til Landbruksdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 22. september 1995 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 5 tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Myndighet til å oppheve forskrift etter konsesjonslovens § 5 tredje ledd og tidligere annet ledd delegeres til Landbruksdepartementet.