Delegering av myndighet til Statens teleforvaltning.

DatoFOR-1996-03-05-257
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1996 271
Ikrafttredelse05.03.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§9-3, LOV-1915-08-13-6-§204, LOV-1981-05-22-25-§118, LOV-1981-05-22-25-§230
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til STF

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 5. mars 1996 med hjemmel i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon § 9-3, jfr. lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål § 204 nr. 2 første ledd, lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 første ledd og § 230 første ledd jfr. annet ledd. 

Samferdselsdepartementet har delegert sin myndighet etter tvistemålsloven § 204 nr. 2 første ledd og straffeprosessloven § 118 første ledd og § 230 første jf annet ledd vedrørende forklaring til politiet til Statens teleforvaltning. Delegeringen gjelder myndighet til å gi fritak for taushetsplikt etter teleloven (lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon) § 9-3.