Delvis ikrafttredelse av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

DatoFOR-1996-03-29-307
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 6
Ikrafttredelse01.04.1996
Sist endret
EndrerLOV-1995-12-22-82
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-12-22-82
Kunngjort
KorttittelDelv. ikrafttr. - industrielt rettsvern

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1996 med hjemmel i lov av 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern avsnitt IX nr. 1 og nr. 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

1. Delvis ikrafttredelse av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Følgende deler av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern trer i kraft fra 1. april 1996:

a)avsnitt II (endringer i varemerkeloven) unntatt endringene i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker §§ 18 og 30,
b)avsnitt III (endringer i fellesmerkeloven),
c)avsnitt VI (endringer i firmaloven) og
d)avsnitt VII (endringer i planteforedlerrettsloven).

2. Overgangsregler

For endringene i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker gjelder foruten overgangsreglene i lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern avsnitt IX nr. 2 og nr. 3 følgende overgangsregler:

a)Søknader om registrering av varemerker og fellesmerker som før 1. april 1996 er besluttet utlagt til alminnelig ettersyn, skal ferdigbehandles etter de saksbehandlingsregler som gjaldt frem til 1. april 1996.
b)For søknader som er inngitt før 1. april 1996, kommer lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker ny § 17a ved lov 22. desember 1995 nr. 82, jf. lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 2, først til anvendelse fra 1. oktober 1996.