Delegering av myndighet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet etter kirkeloven.

DatoFOR-1996-06-07-528
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1996 661
Ikrafttredelse07.06.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§2, LOV-1996-06-07-31-§40
Kunngjort
KorttittelDelegering til KUF etter kirkeloven

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 annet ledd og § 40 siste ledd. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Kongens myndighet etter kirkeloven § 2 annet ledd til å fastsette endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prestegjeld, prosti og bispedømmeråd legges til departementet med unntak for opprettelse av nye bispedømmer.

Kongens myndighet etter kirkeloven § 40 siste ledd legges til departementet.