Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og enkelte andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger).

DatoFOR-1996-06-07-665
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 12
Ikrafttredelse07.06.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 30 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og enkelte andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger). Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

1. Kongens myndighet etter lovens punkt VI om ikrafttredelse og overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

2. Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:

-§ 2-1 annet ledd om at Kongen i tvilstilfelle avgjør hvem som foruten finansinstitusjoner er omfattet av bestemmelsene i § 2-17.
-§ 2-17 sjette ledd om at Kongen kan gi nærmere regler om sletting av opplysninger.
-§ 2-17 åttende ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler om at finansinstitusjoner m.v. som omfattes av § 2-17 kan unntas fra en eller flere av bestemmelsene i denne paragrafen.

3. I § 2-17a første og tredje ledd skal «departementet» forstås som «Finansdepartementet».