Forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov 7. juni 1996 nr. 25 om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel m.v.

DatoFOR-1996-06-26-586
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 740
Ikrafttredelse26.06.1996, 01.07.1996, 31.12.1996
Sist endretFOR-1996-10-02-958
EndrerFOR-1994-09-27-905, FOR-1995-07-07-682, FOR-1986-10-03-2044, FOR-1988-10-27-847, FOR-1988-10-27-848, FOR-1989-12-14-1240, FOR-1990-02-06-145, FOR-1990-02-06-146, FOR-1995-07-07-681
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-25, LOV-1985-06-14-61
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. mv av endr. i verdipapirhandelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 26. juni 1996 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 25 om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel m.v. del X, jf. kgl.res. 7. juni 1996 nr. 571. Endret 2 okt 1996 nr. 958.

I

§ 1.Ikrafttredelse

I lov 7. juni 1996 nr. 25 om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel m.v. trer følgende bestemmelser i kraft 1. juli 1996:

-§ 3-3
-§ 3-4
-§ 3-5 femte og åttende ledd
-§ 3-8
-§ 3-9
-§ 4-2
-§ 4-5 annet ledd annet punktum
-§ 4-6 tredje ledd siste punktum
-§ 4-8 første ledd annet punktum og fjerde ledd
-§ 4-9 annet ledd
-§ 4-10 annet ledd
-§ 4-11 annet og tredje ledd
-§ 4-12 annet ledd
-§ 4-13 tredje og fjerde ledd
-§ 5-4 første ledd annet punktum
-§ 5-6 annet punktum
-§ 6-4 annet ledd annet punktum
-§ 7-2 tredje ledd
-kapittel 8
-del X.

Lovens øvrige bestemmelser trer i kraft 31. desember 1996.

§ 2.Opphevelse av forskrifter

Følgende forskrifter gitt i medhold av verdipapirhandelloven oppheves 1. juli 1996: - - -

Følgende forskrifter gitt i medhold av verdipapirhandelloven oppheves 31. desember 1996: - - -

§ 3.Overgangsbestemmelser

Fondsmeglerforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter tidligere kap. 3 del I og som har søkt om tillatelse til å drive virksomhet etter endringslovens bestemmelser innen 1. november 1996, kan fortsette sin virksomhet i henhold til tillatelsen inntil 1. juni 1997. Lovens tidligere kap. 3, 4 og 5 med tilhørende forskrifter gjelder for slik virksomhet.

Første ledd første punktum gjelder tilsvarende for forretnings- og sparebanker samt foretak som driver virksomhet i henhold til forskrift 25. mars 1983 nr. 732 om valutameglervirksomhet, når disse driver virksomhet som vil kreve tillatelse etter endringslovens bestemmelser. Virksomheten skal i disse tilfeller drives i samsvar med de bestemmelser som gjaldt før 31. desember 1996.

For verdipapirforetak som driver virksomhet i medhold av verdipapirhandelloven § 3-8 jf. § 4 fjerde ledd, gjelder følgende av verdipapirhandellovens bestemmelser frem til 31. desember 1996:

-Kap. 1 om alminnelige bestemmelser
-Kap. 2 om emisjoner
-Kap. 2a om opsjoner til verdipapirer, terminer
-§ 29 om taushetsplikt i fondsmeglervirksomhet
-§ 62 om straff.

I tillegg til bestemmelsene som nevnt i annet ledd, gjelder følgende bestemmelser for foretakenes virksomhet, med unntak av verdipapirforetaks grenseoverskridende fondsmegling her i riket knyttet til utenlandske verdipapirer og rettet mot kvalifiserte investorer:

-§ 18 om god meglerskikk
-§ 19 om opplysningsplikt
-§ 22 om ansattes verdipapirhandel
-§ 24 om fondsmegleres adgang til å drive næringsvirksomhet mv
-§ 25 om kredittgivning
-§ 26 om regnskapsplikt
-§ 27 om suspenderte verdipapirer mm
-§ 28 om kurtasje mm
-Kap. 4 om verdipapirhandel gjennom fondsmeglerforetak
-§ 60 om god forretningsskikk mv.

Kredittilsynet kan gjøre unntak fra bestemmelsene som nevnt i tredje og fjerde ledd, dersom det utenlandske foretaket er underlagt tilsvarende bestemmelser i henhold til hjemlandets lovgivning.

0Endret ved forskrift 2 okt 1996 nr. 958.
§ 4.Søknad om konsesjon etter endringsloven

Kompetansen til å gi tillatelse etter § 3-2, jf. §§ 3-3 og 3-4, § 3-9, § 3-10 tredje ledd og § 4-2 delegeres til Kredittilsynet.

Verdipapirforetak kan ikke starte virksomhet iht. tillatelse etter bestemmelsene som nevnt i første ledd før 31. desember 1996.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.