Forskrift om ikrafttredelse av lov 28. juni 1996 nr. 56. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1996-06-28-616
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 11
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-28-56
Kunngjort
KorttittelDelegering etter endringslov 1996:56 til ftrl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 1996. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lov av 28. juni 1996 nr. 56 om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting, lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt trer i kraft 1. januar 1997. 

De fullmakter som i henhold til endringsloven legges til departementet, herunder fullmakten til å gi overgangsregler, tillegges Kommunal- og arbeidsdepartementet, med unntak av fullmaktene etter folketrygdlovens § 4-18 andre ledd, og etter lov om tiltak til å fremme sysselsetting § 34, som tillegges Fiskeridepartementet.