Delegering av myndighet i henhold til kommunalbankloven og lov om statens petroleumsforsikringsfond.

DatoFOR-1996-09-06-849
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1261
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2010-12-17-1669 fra 31.12.2010
EndrerFOR-1962-03-09, FOR-1974-02-22, FOR-1992-05-22-358, FOR-1992-06-26-471, FOR-1993-12-17-1139, FOR-1991-08-02-529
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-15-1-§1, LOV-1949-07-15-1-§4, LOV-1949-07-15-1-§5, LOV-1949-07-15-1-§10, LOV-1949-07-15-1-§12, LOV-1986-05-30-23-§3, LOV-1986-05-30-23-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering etter kommunalbankloven mm

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. september 1996 med hjemmel i lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank § 1 tredje ledd, § 4, § 5, § 10 og § 12 og lov av 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond § 3 og § 7. Fremmet av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 nov 1996 nr. 1055, 17 des 2010 nr. 1669.

I

Kongens kompetanse etter lov av 15. juli 1949 nr 1 om Norges Kommunalbank § 1 tredje ledd, § 4, § 5, § 10 og § 12 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet med virkning fra 1. januar 1997. Fra samme tidspunkt oppheves delegasjonsvedtak fastsatt ved resolusjon 9. mars 1962 og 22. februar 1974, Kronprinsregentens resolusjon 22. mai 1992 nr. 358 og 26. juni 1992 nr. 471 samt kongelig resolusjon 17. desember 1993 nr. 1139.

Med «vedkommende departement» skal det i lov 15. juli 1949 nr 1 om Norges Kommunalbank §§ 9, 10 og 13 forstås «Kommunal- og arbeidsdepartementet» med virkning fra 1. januar 1997.

0Endret ved forskrift 15 nov 1996 nr. 1055 (i kraft 1 jan 1997).

II

0Opphevet 31 des 2010, jf. forskrift 17 des 2010 nr. 1669.