Delegering av myndighet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet etter lov om lærarutdanning.

DatoFOR-1996-09-06-850
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1262
Ikrafttredelse06.09.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-06-08-49-§1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lærarutdanningslova

Fastsatt ved kgl.res. 6. september 1996 med hjemmel i lov av 8. juni 1973 nr. 49 om lærarutdanning § 1 pkt. 2, siste ledd. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Med hjemmel i lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærarutdanning, § 1 pkt. 2, siste ledd, delegeres myndighet fra Kongen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet når det gjelder å fastsette om bestemmelser i § 1 også skal gjelde for privat lærerutdanningsinstitusjon dersom denne har eksamensrett eller får statstilskudd.