Opprettelse av Statens naturoppsyn og delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet

DatoFOR-1996-10-25-1008
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1996 1550
Ikrafttredelse25.10.1996
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-21-38-§1, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1981-05-29-38-§7, LOV-1978-06-09-50-§20
Kunngjort
KorttittelOpprettelse av Statens naturoppsyn, delegering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. oktober 1996 med hjemmel i lov av 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn § 1, lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 4, § 6, § 10, § 12 og § 21, lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 annet ledd og lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I

I medhold av lov av 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn § 1 opprettes Statens naturoppsyn i tråd med forutsetningene i foredraget.

II

Kongens myndighet etter lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern §§ 4, 6, 10, 12 og 21 hva gjelder myndighet til å endre hvem som skal ha ansvar for forvaltningen av vernede objekter og områder, delegeres til Klima- og miljødepartementet. Delegasjonen gjelder tilsvarende i forhold til vernevedtak truffet i medhold av lov av 25. juli 1910 nr. 3 om naturfredning og lov av 1. desember 1954 nr. 2 om naturvern.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

III

Kongens myndighet etter lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 andre ledd hva gjelder myndighet til å endre hvem som skal ha ansvar for forvaltningen av områder med biotopvern, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

IV

Kongens myndighet etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20 hva gjelder myndighet til å endre hvem som skal ha ansvar for forvaltningen av fredete kulturmiljøer, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

V

Opprettelsen av Statens naturoppsyn og delegering av myndighet trer i kraft straks.