Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om Postbanken BA (postbankloven).

DatoFOR-1996-11-22-1072
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1633
Ikrafttredelse22.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-05-51-§7-1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter postbankloven

Fastsatt ved kgl.res. 22. november 1996 med hjemmel i lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA (postbankloven) § 7-1 første ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet får den myndighet som tilligger departementet etter lov 5. juni 1992 nr. 51 om Postbanken BA § 7-1 første ledd.