Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter jernbaneloven.

DatoFOR-1996-11-22-1076
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1657
Ikrafttredelse22.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§8
Kunngjort
KorttittelDelegering etter jernbaneloven

Fastsatt ved kgl.res. 22. november 1996 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 8. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet får den myndighet som tilligger Kongen etter jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 8.