Delegering av myndighet til Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.

DatoFOR-1996-12-04-1122
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1996 1752
Ikrafttredelse04.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§11, LOV-1929-05-24-4-§13, LOV-1977-02-04-4-§17, LOV-1971-05-21-47-§6,
Kunngjort
KorttittelDelegering til PE, Arbeidstilsynet og DBE

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 4. desember 1996 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 17 nr. 4 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer § 6 annet ledd. Jf. EØS-avtalen Vedlegg II kap. X, Rdir. 94/9/EØF, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 14, 28. oktober 1994. 

Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern gis med dette hjemmel til i fellesskap å fastsette forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område, med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 10, 11 og 13, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 17 nr. 4 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer § 6 annet ledd.