Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner.

DatoFOR-1996-12-06-1138
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1819
Ikrafttredelse06.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter banksikringsloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

1. Kongens myndighet etter lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 5-3 om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser delegeres til Finans- og tolldepartementet.

2. Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finans- og tolldepartementet:

-§ 1-1 annet ledd om at Kongen kan bestemme at andre kredittinstitusjoner enn banker med hovedsete her i riket skal være helt eller delvis omfattet av loven, og kan fastsette nærmere regler om dette.
-§ 1-1 tredje ledd om at Kongen kan bestemme at lovens kapittel 3 og 4 skal gjelde tilsvarende for pensjonskasser.
-§ 1-1 fjerde ledd om at Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på filial av finansinstitusjon med hovedsete i fremmed stat.
-§ 2-1 første ledd om at Kongen kan bestemme hvilket sikringsfond andre kredittinstitusjoner enn banker skal være medlem av.
-§ 2-2 første ledd om at Kongen kan fastsette nærmere vilkår for EØS-filialers medlemskap i sikringsfondene og bestemme hvilket sikringsfond filialen skal være medlem av.
-§ 2-2 annet ledd om at Kongen kan bestemme at filial av kredittinstitusjon med hovedsete i stat utenfor EØS-området skal være medlem av innskuddsgarantiordningen nevnt i § 2-10 og hvilket sikringsfond filialen skal være medlem av.
-§ 2-2 tredje ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler om filialers medlemskap i sikringsfondene, herunder regler om at fondene kan granske filialenes regnskaper og revisjonsforhold og vurdere deres forvaltning.
-§ 2-4 tredje ledd om at fondene skal ha vedtekter godkjent av Kongen.
-§ 2-4 femte ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler om fondene og deres virksomhet.
-§ 2-5 annet ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler om hva som skal regnes som innskudd i filial.
-§ 2-7 fjerde ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler om beregningen av medlemmenes avgiftsplikt og at Kongen kan samtykke i at avgiften settes lavere enn nevnt i paragrafens annet og tredje ledd, samt Kongens adgang til å fastsette at årsavgiften skal beregnes på grunnlag av høyere satser enn fastsatt i foregående ledd i paragrafen dersom det samlede avgiftsbeløp fra medlemmene ett år utgjør mindre enn en tidel av fondets minstekapital.
-§ 2-8 annet ledd om at Kongen kan kreve omberegning av fordelingen av garantibeløpene.
-§ 2-9 annet ledd om at Kongen kan fastsette særlig inntredelsesavgift utover det som følger av første ledd for medlemmer som har drevet virksomhet før inntreden, samt Kongens myndighet til å fastsette nærmere regler om innbetalingen.
-§ 2-9 tredje ledd om at Kongen ved enkeltvedtak eller i forskrift kan fastsette nærmere bestemmelser om plikt til å svare avgift i tilfelle av avvikling, fusjon og vesentlige endringer i omfanget av virksomheten.
-§ 2-10 tredje ledd om at Kongen i forskrift kan bestemme at grensen for pliktig dekning kan settes høyere enn det som følger av første punktum for enkelte spesielle typer innskudd eller for innskudd fra særskilte innskytere.
-§ 2-11 første ledd om at Kongen i særlige tilfeller kan forlenge fristen for oppgjør med inntil tre måneder.
-§ 2-12 sjette ledd om at et fond uten Kongens samtykke ikke kan stille garanti eller påta seg forpliktelser i anledning innskuddsgaranti eller støttetiltak etter paragrafen her som tilsammen utgjør mer enn to ganger fondenes minstekapital etter § 2-6.
-§ 2-14 første ledd om at hvert medlem av et fond har én representant og én stemme, medmindre Kongen bestemmer noe annet.
-§ 4-1 tredje ledd om at Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av offentlig administrasjon.
-§ 4-5 første ledd om Kongens adgang til å sette en institusjon under offentlig administrasjon.
-§ 4-5 annet ledd om at også øvrige selskaper som inngår i et finanskonsern kan settes under offentlig administrasjon dersom Kongen treffer vedtak om at morselskap i finanskonsern skal settes under offentlig administrasjon.
-§ 4-9 første ledd om at administrasjonsstyret skal foreslå at Kongen treffer vedtak om at institusjonen skal settes i fri virksomhet dersom administrasjonsstyret finner at det foreligger tilstrekkelig økonomisk grunnlag for fortsatt forsvarlig drift.
-§ 4-9 tredje ledd om at Kongen kan treffe vedtak om at institusjonen skal settes i fri virksomhet og at Kongen kan bestemme at det skal settes av midler til sikring av tilsvarende dekning av omtvistede krav.
-§ 4-12 tredje ledd om at forskuddsbetalt premie (ristorno) for tiden etter at forsikringene opphører ikke kan kreves refundert for beløp under en grense fastsatt av Kongen.
-§ 4-13 tredje ledd om at Kongen skal fastsette en endelig nedsettelse av forsikringsbeløpene og sammenkalle til generalforsamling av forsikringstakerne til stiftelse av et gjensidig selskap dersom det ikke lykkes å overdra forsikringsbestanden.
-§ 4-13 fjerde ledd om at styret skal sende beretning til Kongen med søknad om konsesjon.

3. I § 4-4, § 4-6 tredje ledd og § 4-10 første ledd skal «departementet» forstås som «Finans- og tolldepartementet».