Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner.

DatoFOR-1996-12-20-1147
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1866
Ikrafttredelse01.01.1997, 01.07.1997
Sist endret
EndrerLOV-1996-12-06-75
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§5-3, FOR-1996-12-06-1138
Kunngjort
KorttittelIkrafttr m.v. av lov 1996:75 (banksikring)

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. desember 1996 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 5-3, jf. kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1138.

§ 1.Ikrafttredelse

Lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner, med unntak for lovens § 2-3 om opplysningsplikt til kunder, trer i kraft 1. januar 1997.

Lovens § 2-3 om opplysningsplikt til kunder trer i kraft 1. juli 1997.

§ 2.Overgangsregler m.v.

Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond skal innen 1. juli 1997 ha vedtatt og oversendt til Finansdepartementet for godkjennelse endringer i vedtektene som er nødvendig som følge av lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner, jf. § 2-4 tredje ledd. Fondene kan inntil nye vedtekter er godkjent fortsette virksomheten i samsvar med nevnte lov.

Medlemmene av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond skal i 1997 betale avgift etter reglene i ovennevnte lovs § 2-7 om avgift fra medlemmene. Innbetaling foretas etter at det er fastsatt nærmere regler om innbetaling av avgift i forskrift.

Postbanken skal være medlem av Forretningsbankenes sikringsfond fra 1. januar 1997, jf. lovens § 2-1 om medlemmer.