Ikrafttredelse av lov av 20. desember 1996 nr. 89 om endringer i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) (EØS-tilpasning) og lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank m.m. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1996-12-20-1154
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1873
Ikrafttredelse20.12.1996, 01.04.1997
Sist endret
EndrerLOV-1996-12-20-89
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-20-89
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av endr i Kredittilsynsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1996 til lov av 20. desember 1996 nr. 89 om endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank.

1.Lovvedtakets punkt I om endringer i lov om Norges Kommunalbank trer i kraft straks.
2.Kredittilsynsloven § 3a annet ledd siste setning og § 7 første ledd, jf. lovvedtaket punkt II settes i kraft straks.
3.Øvrige endringer som følge av lovvedtaket trer i kraft 1. april 1997.

II

Kongens myndighet etter endringslovens punkt VII til å sette loven i kraft delegeres til Finans- og tolldepartementet.

III

Med «departementet» skal det forstås «Finans- og tolldepartementet» i kredittilsynsloven § 3a annet ledd bokstav b og § 7 første ledd.