Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997 - overføring av forskrifter og fullmakter m.v. fra Nærings- og energidepartementet og Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

DatoFOR-1996-12-20-1157
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 1925
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelOmorganisering av departementene - NHD

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996. Fremmet av Nærings- og energidepartementet.

Forskrifter m.v. som overføres fra Nærings- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet pr. 1. januar 1997

-Forskrift av 25. august 1911 nr. 3743 om sammensetningen av og forretningsordenen ved Styrets annen avdeling.
-Forskrift av 7. august 1925 nr. 3767 om bergverksordning for Spitsbergen (Svalbard) fremlagt av den norske regjering.
-Forskrift av 24. september 1949 nr. 9197 for Justervesenet.
-Forskrift av 2. august 1952 nr. 2 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster.
-Forskrift av 21. desember 1967 om den regionale industriberedskapsorganisasjons oppbygging og funksjon i fredstid.
-Forskrift av 5. april 1968 nr. 9895 om vedtektene for Statens veiledningskontor for oppfinnere.
-Midlertidig forskrift av 12. juni 1970 nr. 3 for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel m.v.
-Forskrift av 26. juni 1970 nr. 8939 om fastlegging av utmålsgrenser på Svalbard.
-Forskrift av 18. desember 1970 nr. 9814 om forsynings- og beredskapstiltak.
-Forskrift av 6. april 1973 nr. 9740 for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser.
-Forskrift av 22. mars 1974 nr. 3394 om hytter som nyttes til herbergedrift.
-Forskrift av 23. april 1976 nr. 1 om bergverksordningen for Jan Mayen.
-Forskrift av 4. november 1976 nr. 1 om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper.
-Forskrift av 8. desember 1976 nr. 1 om justergebyrer.
-Forskrift av 13. desember 1976 nr. 4699 om hvem det ikke skal kreves tilleggsprøve av i rørleggerfaget.
-Forskrift av 18. mars 1977 nr. 3387 om drift av reisebyrå på Svalbard.
-Forskrift av 10. juni 1977 nr. 1 om målenheter.
-Forskrift av 17. mars 1978 nr. 5 om kjøp av varer og tjenester til staten.
-Forskrift av 17. mars 1978 nr. 6 om kontrahering av bygg- og anleggsarbeider til staten.
-Instruks av 17. mars 1978 nr. 9 for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten.
-Forskrift av 8. juni 1979 om delegasjon av myndighet etter lov om forsynings- og beredskapstiltak.
-Protokoll av 8. mai 1981 nr. 4026 om opprettelse av et fond for norsk/svensk industrielt samarbeid.
-Forskrift av 22. mai 1981 om den regionale industriberedskapsorganisasjons oppbygging og funksjon i fredstid.
-Forskrift av 19. november 1981 nr. 8761 for gjennomføring av Gatt-avtalen om offentlig innkjøp.
-Forskrift av 14. januar 1983 nr. 20 til lov om godkjenning av entreprenørar som driv med husbygging eller anna byggarbeid.
-Forskrift av 21. mars 1983 nr. 1256 om endring av årsavgiften for godkjente entreprenører.
-Forskrift av 8. april 1983 nr. 740 om betaling for behandling av søknad om muting og søknad om utmål.
-Ikrafttredelse av 17. juni 1983 nr. 1123 av lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven). Delegering av myndighet.
-Forskrift av 1. juli 1983 nr. 1136 om krav til praksis og opplæring for styrer av overnattings- og serveringssteder.
-Forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder.
-Forskrift av 1. juli 1983 nr. 1138 for overnattings- og serveringssteder om tillatelse til å nytte betegnelsen turisthotell eller høyfjellshotell.
-Forskrift av 8. september 1983 nr. 3474 om tilleggsprøve (mesterprøve) i rørleggerfaget.
-Overføring av myndighet av 23. mars 1983 nr. 689 til Industridepartementet vedrørende midlertidig forskrift for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel m.v.
-Omorganisering av Bergvesenet av 29. november 1985 nr. 1994.
-Forskrift av 17. januar 1986 nr. 41 om fullmakt for Direktoratet for sivilt beredskap til å forhåndsutskrive personell til ledelsesapparatet i den sivile krigstidsorganisasjon.
-Forskrift av 17. januar 1986 nr. 3047 for forberedelse av rekvirering av bygninger til Totalforsvaret ved beredskap og i krig.
-Forskrift av 17. januar 1986 nr. 3081 for rekvisisjoner til sivile formål ved beredskap og i krig.
-Forskrift av 5. september 1986 nr. 1801 om delegering av fullmakt til Handelsdepartementet etter lov om forsynings- og beredskapstiltak.
-Forskrift av 10. september 1986 nr. 4027 om rasjonering av matvarer.
-Ikrafttredelse av 12. desember 1986 nr. 2175 av lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.
-Forskrift av 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven.
-Forskrift av 5. juli 1987 nr. 4022 om vedtekter for Norsk Romsenter.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 687 om søking etter og utvinning av alluvialt gull på statsgrunn.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 688 om sikring av skjerp, gruveåpninger m.v.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 689 om tilsyn med sikring av skjerp, gruveåpninger m.v.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 690 om mutingssøknad.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 691 om merking av mutings- og utmålsområde.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 692 om utmålssøknad.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 693 om utmålsforretning.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 694 om utmålskart.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 695 om kvittering for årsavgift for bergrettigheter.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 696 om nummerering av bergrettigheter og fortegnelse over opprettholdte bergrettigheter.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 697 om innsending av undersøkelsesrapport.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 698 om gruvekart.
-Forskrift av 18. august 1987 nr. 699 om tilleggsforretning vedrørende utmål gitt i medhold av lov av 14. juli 1842 angående bergverksdriften.
-Forskrift av 26. november 1987 nr. 930 til utfylling og gjennomføring av lov om håndverksnæring, for så vidt angår rørleggerfaget.
-Forskrift av 18. desember 1987 nr. 984 om registrering av foretak.
-Forskrift av 8. april 1988 nr. 255 om innlevering av dokument og betaling av avgift til Styret for det industrielle rettsvern.
-Overføring av ansvar av 17. juni 1988 nr. 484 for lov av 14. desember 1956 om forsynings- og beredskapstiltak.
-Forskrift av 6. april 1989 nr. 4024 om rasjonering av tekstilvarer og skotøy.
-Forskrift av 28. april 1989 nr. 290 om handel med brukte eller kasserte ting m.v.
-Forskrift av 13. oktober 1989 nr. 1043 om innføring av produktpatent på legemidler og næringsmidler på selve produktet.
-Forskrift av 19. september 1990 nr. 865 om bergvesenets virksomhet.
-Forskrift av 8. oktober 1990 nr. 796 om godkjennelse av anleggsgartnerkurs som likeverdig med fagbrev.
-Delegering av myndighet av 15. februar 1991 nr. 83 til Næringsdepartementet etter lov om Styret for det industrielle rettsvern.
-Delegering av myndighet av 13. oktober 1992 nr. 167 etter lov 13. mars 1992 nr. 25 om endring i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster.
-Forskrift av 28. april 1992 nr. 312 om å legge glassfaget inn under mesterbrevloven med overgangsbestemmelser.
-Ikrafttredelse av 17. juli 1992 nr. 522 av lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Delegering av myndighet.
-Forskrift av 28. september 1992 nr. 716 om å legge butikkslakterfaget inn under mesterbrevloven med overgangsbestemmelser.
-Forskrift av 1. november 1992 nr. 780 om organiseringen av og saksbehandlingen i første avdeling i Styret for det industrielle rettsvern.
-Forskrift av 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte.
-Forskrift av 4. desember 1992 nr. 908 om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 3 om tildeling av kontrakter om offentlig varekjøp.
-Forskrift av 4. desember 1992 nr. 909 om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 2 om tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter.
-Forskrift av 4. desember 1992 nr. 910 om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 6 (Rfo EØF/Euratom nr. 1182/71) om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter.
-Forskrift av 17. mars 1993 nr. 203 om justering av overgangsreglene for å få mesterbrev i glassfaget.
-Forskrift av 17. mars 1993 nr. 204 om generell tidsfristoppreising for søkere om mesterbrev etter overgangsreglene for kuldemontørfaget.
-Forskrift av 17. mars 1993 nr. 205 om å legge dame- og herrefrisørfaget inn under mesterbrevloven.
-Forskrift av 17. mars 1993 nr. 895 om justering av overgangsreglene for å få mesterbrev i glassfaget.
-Forskrift av 15. juni 1993 nr. 533 om fastsettelse av tidsfrist for søknad om mesterbrev i rørleggerfaget etter overgangsbestemmelsene.
-Delegering av myndighet av 9. juli 1993 nr. 592 etter lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. § 41 a.
-Delegering av myndighet av 12. november 1993 nr. 1026 etter lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det Industrielle Retsvern § 11 annet ledd.
-Delegering av myndighet av 25. november 1993 nr. 1298 til Patentstyret.
-Forskrift av 28. januar 1994 nr. 94 om årsavgift for mutinger og utmål.
-Forskrift av 24. juni 1994 nr. 515 om regulering av maksimalsatser for avgift til grunneieren i medhold av bergverksloven.
-Forskrift av 1. juli 1994 nr. 540 om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XVI punkt 5b om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp.
-Forskrift av 25. oktober 1994 nr. 995 om vilkår for å få mesterbrev.
-Delegering av myndighet av 1. desember 1994 nr. 1066 til Foretaksregisteret til å begjære påtale på statens vegne etter straffeloven § 79.
-Forskrift av 16. desember 1994 nr. 1110 om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XVI punkt 4 om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).
-Forskrift av 23. desember 1994 nr. 4120 om justergebyrer.
-Forskrift av 3. januar 1995 nr. 11 om informasjonstjenesten i Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern).
-Forskrift av 24. mars 1995 nr. 270 om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester.
-Forskrift av 8. juni 1995 nr. 550 om alkoholtabeller.
-Forskrift av 8. juni 1995 nr. 551 om e-merking av ferdigpakninger.
-Forskrift av 8. juni 1995 nr. 552 om måling av hektolitermassen av korn.
-Forskrift av 8. juni 1995 nr. 553 om obligatorisk vekt- og volumstørrelse for visse produkter.
-Forskrift av 29. mars 1996 nr. 315 om nærmere bestemmelser om registrering mv av varemerker og fellesmerker (varemerkebestemmelsene).
-Forskrift av 10. mai 1996 nr. 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (Reisegarantiforskriften).
-Forskrift av 25. november 1996 om flasker brukt som målebeholdere.
-Delegering av myndighet av 13. desember 1996 nr. 1141 til Nærings- og energidepartementet til å godkjenne avtaler mellom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommuner om opprettelse av regionale SND-kontorer.

Forskrifter under Utenriksdepartementet ved Skipsfartsavdelingen som overføres til Nærings- og handelsdepartementet pr. 1. januar 1997

-Forskrift av 5. juni 1908 nr. 9365 om norske skips forpliktelse til å medta sjøfolk der hjemsendes ved norsk konsuls foranstaltning.
-Forskrift av 24. april 1961 nr. 3655 for registrering og merking av småfartøyer.
-Forskrift av 11. oktober 1963 nr. 3795 om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel for personer som tjenestegjør på passasjerskip.
-Forskrift av 27. juni 1969 nr. 4 om tariff for oppkreving av gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av lastelinjesertifikater m.v. for norske skip.
-Forskrift av 25. august 1972 nr. 3 om utbetaling til norske sjøfolk som seilte ute i krigsårene.
-Forskrift av 14. desember 1973 nr. 4067 om fastsettelse av godtgjøring til godkjente besiktelsesinstitusjoner.
-Forskrift av 17. oktober 1975 nr. 2 om arbeidsområdet for sjømann som innehar ledende stilling om bord.
-Forskrift av 26. juni 1981 nr. 3813 om arbeidstiden for dykkepersonell på norske skip.
-Delegering av myndighet av 25. mai 1984 nr. 1156 etter lov av 25. mai 1984 nr. 31 om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v.
-Forskrift av 29. juni 1984 nr. 1319 om kontroll med skip som fører passasjerer i farvann ved Svalbard.
-Forskrift av 6. desember 1985 nr. 2076 til lov om linjekonferanser m.v.
-Forskrift av 17. januar 1986 nr. 42 om overføring av myndighet til Handelsdepartementet etter lov om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v.
-Forskrift av 31. januar 1986 nr. 221 om ikrafttredelse av lov av 31. mai 1985 nr. 37 om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 og lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v. Delegering av myndighet.
-Forskrift av 31. januar 1986 nr. 222 om sjømannslovens virkeområde.
-Forskrift av 31. januar 1986 nr. 223 om anvendelse av ulovlig fratrådt sjømanns hyretilgodehavende.
-Forskrift av 26. juni 1987 nr. 554 om navn for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
-Forskrift av 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
-Overføring av myndighet av 25. november 1988 nr. 939 til Utenriksdepartementet etter lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v.
-Forskrift av 25. november 1988 nr. 940 om kontroll av maritim tjeneste.
-Overføring av myndighet av 23. desember 1988 nr. 1081 etter sjømannsloven og visse andre lover til Utenriksdepartementet. Overføring av myndighet av en del forskrifter til Sjøfartsdirektoratet.
-Forskrift av 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
-Forskrift av 16. august 1989 nr. 818 til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
-Delegering av myndighet av 19. januar 1990 nr. 22 til å bestemme ikrafttredelse av lov av 19. januar 1990 nr. 1 om endring i sjømannslov. Vedtak om ikrafttredelse av lov av 26. mai 1989 nr. 24 om endring i lov av 17. juni 1986 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover.
-Delegering av 2. august 1991 nr. 528 til Utenriksdepartementet etter lov om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v.
-Forskrift av 20. desember 1991 nr. 846 om gebyrer for utstedelse av radiooperatørsertifikater.
-Delegering av myndighet av 15. mai 1992 nr. 324 etter lov av 12. juni 1987 nr. 48 om Norsk Internasjonalt Skipsregister § 9.
-Forskrift av 30. juli 1992 nr. 591 om delegering av myndighet etter lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten §§ 13, 14, 15, 32, 38.
-Forskrift av 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
-Forskrift av 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i Norske Ordinært Skipsregister.
-Forskrift av 9. juli 1993 nr. 596 om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
-Forskrift av 17. desember 1993 nr. 1162 om pliktige garantiordninger for arbeidstakere på norske skip.
-Forskrift av 23. desember 1993 nr. 1253 om lønns- og hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs.
-Forskrift av 23. desember 1993 nr. 1254 om garanti for trygderettigheter for EØS-borgere som arbeider som hotell- og restaurantansatte på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.
-Delegering av myndighet av 4. februar 1994 nr. 107 til å utferdige forskrifter i medhold av lov om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v. og lov om måling av fartøyer m.v.
-Forskrift av 4. februar 1994 nr. 114 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og skipskontrollen (gebyrtariffen).
-Delegering av myndighet av 27. april 1995 nr. 381 til Utenriksdepartementet i medhold av §§ 3 og 4 i lov om trygg bruk av fritidsfartøy.
-Forskrift av 2. februar 1996 nr. 114 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og skipskontrollen (gebyrtariffen).
-Forskrift av 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktigelser, sertifikatutstedelser m.v. som foretas i henhold til sjødyktighetsloven m.v. (gebyrforskriften).

Forskrift gitt av Utenriksdepartementet ved Avdelingen for handel og internasjonalisering som overføres til Nærings- og handelsdepartementet pr. 1. januar 1997

-Forskrift av 30. mars 1984 nr. 936 om unntak fra klageadgangen i saker avgjort av Norges Eksportråd.

Overføring av styrer, fullmakter m.v. fra Nærings- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet pr. 1. januar 1997

1. Offentlige råd, styrer og utvalg

-Industriberedskapsutvalget. Opprettet ved kgl.res 19. februar 1952.1
-Sentralrådet for bygge- og anleggsberedskap. Opprettet ved kgl.res. 20. desember 1985.
-Samarbeidsutvalget for ernæringsberedskap. Opprettet ved kgl.res. 4. november 1985.
-Næringslovutvalget. Opprettet ved kgl.res. 2. februar 1990.
-Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser. Nedsatt ved Kronprinsreg.res. 27. oktober 1995.
-Oppnevning av styret i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).
-Oppnevning av styret i Designrådet.
-Oppnevning av styreformann i NORTRA.
1Skal være 29. februar 1952.

2. Instrukser

-Skipsreparasjonsdirektivet. Fastsatt 15. juni 1982.
-Proviantdirektivet. Fastsatt 13. mai 1993.
-Materiellinstruksen. Fastsatt 10. mai 1993.
-Spredningsdirektivet. Fastsatt 11. mai 1987.

3. Selskaper

Forvaltningen av følgende selskaper ligger i Nærings- og handelsdepartementet fra 1. januar 1997:

-Arcus AS
-AS Olivin
-Svalbard Samfunnsdrift AS
-Kings Bay Kull Comp. AS
-AS Kongsberg Våpenfabrikk
-Sulitjelma Bergverk AS
-Bjørnøen AS
-Norsk Hydro ASA
-Raufoss ASA
-Kongsberg Gruppen ASA
-Sydvaranger ASA
-Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS
-Norsk Jern Holding AS
-Norsk Jetmotor AS
-Norsk Vekst AS

4. Reguleringer og bestemmelser

-Regulering av produksjon, omsetning, rasjonering og bruk av industriråvarer og halvfabrikata m.v.
-Regulering av omsetning av dekk med tilbehør og belter til kjøretøyer.
-Rasjonering av dagligvarer utenom matvarer.
-Utfyllende bestemmelser til OEDs forskrifter om oljerasjonering ved oljeforsyningskriser i fredstid.
-Utfyllende bestemmelser til OEDs forskrifter om oljerasjonering ved beredskap i krig.

Statlige utvalg, styrer og råd m.v. under Utenriksdepartementet som skal overføres til Nærings- og handelsdepartementet pr. 1. januar 1997

NavnOpprettet år/mnd/datoI henhold til
SkipsfartsstyretKgl.res. 8. juni 1995  
Styret for StatensKgl.res. 5. november§ 4 i lov 3. desember
varekrigsforsikring19541948 om Statens
varekrigsforsikring
jf. kgl.res. av
5. november 1954  
Rådet for arbeidstilsynKgl.res. 12. septemberILO-konv. no. 134:
på skip1975Forebygging av ulykker
(sjøfolk)  
Det rådgivende utvalgKgl.res. 20. septemberLov av 27. april 1962
for Sjøfarts-1963
direktoratet  
Rådet for maritimeKgl.res. 13. april 1982
sertifikater (RMS)  
Sakkyndig rådKgl.res. 8. september§ 17, jf. § 16 lov av
for lasteskip19953. juni 1977 nr. 50.
Sjødl. § 3, 4. ledd  
Sakkyndig rådKgl.res. 8. september§ 17, jf. § 16 lov av
for passasjerskip19953. juni 1977 nr. 50.
Sjødl. § 3, 4. ledd  
Sakkyndig rådKgl.res. 8. september§ 17, jf. § 16 lov av
for fiskefartøyer19953. juni 1977 nr. 50.
Sjødl. § 3, 4. ledd  
Sakkyndig rådKgl.res. 8. september§ 17, jf. § 16 lov av
for flyttbare19953. juni 1977 nr. 50.
innretningerSjødl. § 3, 4. ledd  
Det fellesKgl.res. 8. september§ 17, jf. § 16 lov av
ekspertutvalg19953. juni 1977 nr. 50.
Sjødl. § 3, 4. ledd  
Styret for Carnegies25. oktober 1912Fondets statutter gitt
Heltefond for Norgeav fondet  
Styret for Nortraships18. februar 1949
Sjømannsfond

I tillegg vil ansvaret for Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene følge med Skipsfartsavdelingen til Nærings- og handelsdepartementet. Tilsvarende vil ansvaret for Garantiinstituttet for Eksportkreditt og for AS Garantiinstituttet for skip og borerigger samt forholdet til Norges Eksportråd overføres fra UD til Nærings- og handelsdepartementet. Overføringen av ansvaret for Norges Eksportråd medfører at vedtektene fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1995 må endres. Ansvaret for å oppnevne Norges Eksportråds styre og råd går også over til Nærings- og handelsdepartementet.