Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997 - overføring av forskrifter og fullmakter m.v. fra Nærings- og energidepartementet til Olje- og energidepartementet.

DatoFOR-1996-12-20-1158
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1996 1934
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelOmorganisering av departementene - OED

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996. Fremmet av Nærings- og energidepartementet.

Forskrifter som overføres fra Nærings- og energidepartementet til Olje- og energidepartementet pr 1. januar 1997:

-Resolusjon av 31. mai 1963 nr. 1 om norsk statshøyhet over visse undersjøiske områder.
-Resolusjon av 31. januar 1969 nr. 2 om vitenskapelige undersøkelser etter etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel m.v.
-Kgl. res. av 18. desember 1970 nr. 9814 om forsynings- og beredskapstiltak. Kapittel IV om drivstoff.
-Forskrift av 25. juni 1976 nr. 5 om fastsetting av normpriser.
-Resolusjon av 11. januar 1978 nr. 1 om opprettelse av Olje- og energidepartementet.
-Forskrift av 6. april 1979 nr. 9 om unntak fra forvaltningslovens regler i forbindelse med gjennomføring av rasjonering av drivstoffer ved ekstraordinære kriseforhold.
-Midlertidig forskrift av 26. oktober 1979 nr. 9939 om forsøpling og forurensning fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.
-Forskrift av 1. april 1980 nr. 9464 om innkreving av produksjonsavgift på utvinning av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er underlagt norsk statshøyhet.
-Opprettelse av et rådgivende organ i forbindelse med krigsberedskap på norsk kontinentalsokkel av 18. juli 1980.
-Forskrift av 24. oktober 1980 nr. 4329 for sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen.
-Forskrift av 2. april 1982 nr. 595 om tilsyn med dammer i vassdrag. Delegering av myndighet.
-Sammenslåing av Drivstofforsyningsrådet og det Rådgivende utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid til Oljeberedskapsrådet av 10. desember 1982 nr. 4071.
-Fullmakt til Olje- og energidepartementet til å iverksette oljerasjonering i krig og fred av 28. januar 1983 nr. 65.
-Diverse forskrifter av 1. august 1983 nr. 2141 om oljerasjonering ved oljeforsyningskriser i fredstid.
-Forskrift av 15. desember 1983 nr. 2142 for oljerasjonering i krigstid.
-Forskrift av 12. oktober 1984 nr. 1758 om delegering av godkjenningsmyndighet etter vassdragsreguleringsloven - godkjenning av brukseierforeningens vedtekter.
-Forskrift av 12. juni 1985 nr. 1188 for petroleumsregisteret.
-Forskrift av 14. juni 1985 nr. 1158 til lov om petroleumsvirksomhet.
-Forskrift av 4. desember 1987 nr. 945 om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond m.v. i medhold av vassdragslovgivningen.
-Forskrift av 14. juli 1989 nr. 565 om hvem som kan få rett til å foreta eiendomsinngrep etter lov om oreigning av fast eigedom.
-Resolusjon av 25. august 1989 nr. 4021 om beredskapsorganisasjonen for drivstofforsyningen. Endring av organisasjonsstruktur.
-Instruks for kraftforsyningens beredskapsorganisasjon av 29. september 1989 nr. 4025.
-Overføring av myndighet til Olje- og energidepartementet etter plan- og bygningsloven § 18 - statlig arealplan for rørledning m.v. av 27. juli 1990 nr. 625.
-Forskrift av 27. juli 1990 nr. 627 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet.
-Forskrift av 27. juli 1990 nr. 628 til petroleumsloven kap VI om erstatning til fiskere.
-Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet av 7. september 1990 nr. 733 etter lov om vassdragene.
-Forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi.
-Vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen for 1991 av 20. desember 1990 nr. 1135.
-Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet av 11. januar 1991 nr. 12 etter energiloven.
-Sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen av 11. januar 1991 nr. 13.
-Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet av 18. januar 1991 nr. 24 etter energiloven.
-Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet av 8. mars 1991 nr. 138 etter oreigningsloven.
-Forskrift av 3. juni 1991 nr. 532 om fiskal kvantumsmåling av olje og gass med veiledning.
-Forskrift av 30. oktober 1991 nr. 729 om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk sokkel.
-Forskrift av 28. april 1992 nr. 4070 om adgang til sikrede drivstoffanlegg.
-Regler for tildeling av statsstønad til elektrisitetsforsyningen av 1. desember 1992 nr. 4072.
-Forskrift av 11. desember 1992 nr. 1064 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg IV som retter seg mot private rettssubjekter (rådsdirektiv 76/491/EØF og 90/377/EØF) med hjemmel i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 57 annet punktum.
-Forskrift av 11. desember 1992 nr. 1065 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg IV punkt 1 (rådsforordning (EØF) nr. 1056/72) om innberetning om planlagte investeringer av interesse for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde vedrørende olje, gass- og elektrisitetssektoren.
-Forskrift av 12. august 1993 nr. 806 om brensel- og fakkelgassmåling ved beregning av CO2-avgift i petroleumsvirksomheten.
-Instruks for kraftforsyningens beredskapsorganisasjon av 13. august 1993 nr. 4121.
-Delegering av myndighet av 19. november 1993 nr. 1035 til å fastsette beløpsgrensen for næringsfond hvor vedtektene ikke trenger godkjennelse i medhold av vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.
-Forskrift av 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger.
-Forskrift av 26. mars 1996 nr. 301 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike.
-Delegering av myndighet av 6. september 1996 nr. 849 etter lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond §§ 3 og 7.
-Forskrift av 6. september 1996 nr. 892 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner.
-Forskrift av 6. september 1996 nr. 893 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar.
-Forskrift av 19. november 1996 om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser.