Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 7. juni 1996 nr. 30 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og enkelte andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger).

DatoFOR-1996-12-20-1193
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 2023
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-30, LOV-1988-06-10-40-§2-17, FOR-1996-06-07-665
Kunngjort
KorttittelForskr. om ikrafttr. m.m. lov 1996:30

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. desember 1996 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 30 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og enkelte andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger) punkt VI, jf. kgl.res. 7. juni 1996 nr. 665.

§ 1.Ikrafttredelse

Lov 7. juni 1996 nr. 30 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og enkelte andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger) trer i kraft 1. januar 1997.

§ 2.Overgangsregler

Opplysninger ØKOKRIM har mottatt fra finansinstitusjoner i henhold til lovens § 2-17 fjerde ledd før lovens ikrafttreden, kan bare anvendes i forbindelse med etterforskning av handlinger som var omfattet av lovens § 2-17 tredje og fjerde ledd slik den lød før lovens ikrafttreden. Opplysningene kan bare anvendes i påtalemyndighetens eget arbeide.

Bestemmelsene i lovens § 2-17 sjette ledd om sletting av opplysninger gjelder også for opplysninger ØKOKRIM har mottatt i henhold til bestemmelsen før lovens ikrafttreden.