Ikraftsetjing av lov av 17. januar 1997 nr. 12 om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og i lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie.

DatoFOR-1997-01-17-24
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 77
Ikrafttredelse17.01.1997
Sist endret
EndrerLOV-1977-02-04-4
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-01-17-12
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1997:12 (aml., feriel.)

Fastsett ved kgl.res. 17. januar 1997 med heimel i lov av 17. januar 1997 nr. 12 om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og i lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lov av 17. januar 1997 nr. 12 om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og i lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie setjast i kraft straks.