Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter forurensningsloven

DatoFOR-1997-01-31-98
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1997 204
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§3, LOV-1981-03-13-6-§45
Kunngjort
KorttittelDelegering til KLD etter forurensningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. januar 1997 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 3 annet ledd og § 45. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

1.Kongens myndighet etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 3 annet ledd nr. 3 til å gjøre loven gjeldende for utenlandsk fartøy eller innretning i Norges økonomiske sone delegeres til Klima- og miljødepartementet.
2.Kongens myndighet etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) § 45 til å oppnevne et aksjonsutvalg for omfattende ulykker som kan medføre akutt forurensning samt til å gi regler om aksjonsutvalgets sammensetning, innkalling, myndighet og virksomhet delegeres til Klima- og miljødepartementet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).