Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om sjøfarten (sjøloven).

DatoFOR-1997-05-02-394
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 858
Ikrafttredelse02.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§5
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sjøloven

Fastsatt ved kgl.res. 2. mai 1997 med hjemmel i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 5 første ledd annet punktum. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Myndighet til å fastsette forskrift etter lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 5 første ledd annet punktum delegeres til Sjøfartsdirektoratet.