Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om verdipapirhandel.

DatoFOR-1997-06-19-614
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 1486
Ikrafttredelse19.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-79
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter lov om verdipapirhandel

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel delegeres til Finansdepartementet:

-§ 7-8 om tillatelse til at verdipapirforetak med hovedsete utenfor EØS kan yte investeringstjenester i Norge gjennom filial.
-§ 7-9 tredje ledd om unntak fra verdipapirhandellovens anvendelse for utenlandske verdipapirforetak.
-§ 15-1 om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. 

«Departementet» skal i følgende bestemmelser forstås som «Finansdepartementet»:

-§ 1-7
-§ 5-5 fjerde ledd annet punktum
-§ 6-1 første, annet, sjette og syvende ledd
-§ 6-2 annet og fjerde ledd
-§ 6-4 annet ledd
-§ 7-1 første ledd
-§ 7-10
-§ 7-11
-§ 8-2 første ledd
-§ 8-8 første ledd
-§ 8-9 annet ledd
-§ 8-10 annet og tredje ledd
-§ 8-11 annet og tredje ledd
-§ 8-12 annet ledd
-§ 8-13 tredje og fjerde ledd
-§ 9-1 sjette ledd
-§ 9-4 første ledd
-§ 9-5 første ledd
-§ 10-1
-§ 12-1 første ledd