Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter passloven.

DatoFOR-1997-06-19-615
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1491
Ikrafttredelse19.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-82-§3, LOV-1997-06-19-82-§6, LOV-1997-06-19-82-§9
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Justisdepartementet etter passloven

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) § 3 annet ledd, § 6 første og annet ledd og § 9. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndighet til å gi forskrifter etter lov av 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) § 3 annet ledd, § 6 første og annet ledd og etter § 9 legges til Justis- og politidepartementet.