Delegering av myndighet etter lov om oreigning av fast eigedom.

DatoFOR-1997-06-27-646
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1532
Ikrafttredelse27.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§15
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter oreigningsloven

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1997 med hjemmel i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 15 tredje ledd annet punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Rett til å gjøre vedtak om dekning av utgifter i ekspropriasjonssak etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 15 tredje ledd annet punktum, jf § 5, delegeres til Justisdepartementet.