Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

DatoFOR-1997-09-05-1548
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 13
Ikrafttredelse05.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-05-28-12, FOR-1960-04-08-9602, FOR-1996-10-10-997-§2
Kunngjort02.11.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til SNT, fiskekvalitetsloven

Fastsatt av Fiskeridepartementet 5. september 1997 med hjemmel i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., jf. kgl.res. av 8. april 1960 nr. 9602. 

Fiskeridepartementets myndighet etter lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. til å fastsette endringer som følge av endringsforordninger i forskrift av 10. oktober 1996 nr. 997 om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse § 2 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn.