Delvis ikrafttredelse av lov av 2. august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport).

DatoFOR-1997-09-05-958
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1839
Ikrafttredelse03.12.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-08-02-61
Kunngjort
KorttittelDelvis ikrafttr. av endringer i sjøloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1997 med hjemmel i lov av 2. august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport). Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Endringene i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) §§ 173, 386, 441 til 455, og 501 ved lov 2. august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport), trer i kraft 3. desember 1997.

II

For berging som skjer etter avtale, får endringene nevnt i punkt I virkning i tilfeller der avtale om berging inngås 3. desember 1997 eller senere.

For berging som skjer uten avtale, får endringene nevnt i punkt I virkning for berging som blir påbegynt 3. desember 1997 eller senere. Bergingen skal i denne forbindelse anses å påbegynnes når bergeren med berging som formål iverksetter tiltak rettet mot det forulykkede skip eller gjenstand.