Forskrift om delegering av fullmakt til å treffe vedtak til utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 65 (Rfo (EØF) nr. 2409/92).

DatoFOR-1997-10-16-1112
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 2060
Ikrafttredelse16.10.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-1997-09-05-959
Kunngjort
KorttittelDelegering til Konkurransetilsynet etter luftl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Planleggings- og samordningsdepartementet 16. oktober 1997 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1, jf. kgl.res. 5 september 1997 nr. 959.

I

Konkurransetilsynet delegeres myndighet til å treffe vedtak til utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 65 (Rfo (EØF) nr. 2409/92 av 23. juli 1992 om takster og rater i lufttrafikk), inntatt i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 punkt 6.

II

Denne bestemmelse trer i kraft straks.