Delegering av myndighet til Statens forurensningstilsyn til å fastsette gebyr i henhold til forskrift om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer § 22.

DatoFOR-1997-11-21-1502
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1998 83
Ikrafttredelse21.11.1997
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1996-07-01-715-§22, LOV-1976-06-11-79-§8a, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFT

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 21. november 1997 med hjemmel i forskrift av 1. juli 1996 nr. 715 om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer § 22, jf. lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 a.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet delegerer med dette myndighet til Statens forurensningstilsyn (SFT) til å fastsette forskrift om gebyrsatser samt nærmere regler om gebyrer med hjemmel i forskrift om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer § 22, jf. lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 a. Forskriftskompetansen skal utøves i samråd med Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT).

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).