Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1998.

DatoFOR-1997-12-19-1316
DepartementStatsministerens kontor
PublisertAvd I 1997 2308
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1909-03-23
Kunngjort
KorttittelOmorganisering av departementsstrukturen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997. Fremmet av Statsministerens kontor.

1. Nytt Arbeids- og administrasjonsdepartement (AAD)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet overtar alle arbeidsoppgavene til det nåværende Planleggings- og samordningsdepartementet med unntak av arbeidsoppgavene i tilknytning til nasjonale planleggings- og samordningsspørsmål som ble tilført PSD ved opprettelsen 1. januar 1998. Samordningsansvaret for Regjeringens IT-politikk overføres fra det nåværende Planleggings- og samordningsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet (se punkt 3).

Viktige ansvarsområder som det nye Arbeids- og administrasjonsdepartementet overtar fra Planleggings- og samordningsdepartementet er:

-Generelle forvaltningspolitiske spørsmål, herunder tiltak for å sikre effektiv og formålstjenlig drift av statlige virksomheter.
-Utvikling av intern statlig tjenesteyting og fellestjenester.
-Statlig informasjonspolitikk, statlig innkjøpsstrategi og statlig bygge- og eiendomsforvaltning.
-Statlig arbeidsgiverpolitikk og generelle lønnsrevisjoner.
-Inntektspolitikk og levekårsspørsmål.
-Konkurranse- og prispolitikken.
-Etatsstyringsansvaret for fylkesmannsembetene, Statens forvaltningstjeneste, Statens informasjonstjeneste, Statens pensjonskasse, Konkurransetilsynet, Statskonsult, Statsbygg og Slottsforvaltningen.

I tillegg til dette vil det nye departementet få overført Arbeidsavdelingen fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avdelingen overføres i sin helhet inkludert forvaltningsansvar for en underliggende etat. Arbeidsavdelingen har følgende ansvarsområde:

-Arbeidsmarkedspolitikk, herunder informasjon, yrkesveiledning, arbeidsformidling, arbeidsutleie og arbeidskraftsberedskap.
-Utforming og forvaltning av ordinære arbeidsmarkedstiltak og spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. Dagpengeordningen. Ytelser under yrkesrettet attføring.
-Etatsstyringsansvar for arbeidsmarkedsetaten (Arbeidsdirektoratet, fylkesarbeidskontorer, arbeidskontorer og diverse spesialenheter).

Arbeids- og administrasjonsdepartementet organiseres ved opprettelsen i 6 avdelinger:

-Administrasjonsavdelingen
-Arbeidsavdelingen
-Arbeidsgiveravdelingen
-Inntektsavdelingen
-Forvaltningspolitisk avdeling
-Konkurransepolitisk avdeling

Den interne organiseringen av departementet er under vurdering. Det kan bli foretatt endringer i avdelingsstrukturen med virkning fra årsskiftet/primo januar 1998.

2. Nytt Kommunal- og regionaldepartement (KRD)

Ansvarsområdet arbeidsmarkedspolitikk overføres fra det nåværende Kommunal- og arbeidsdepartementet til det nye Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) (se punkt 1). Det nye Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) overtar de resterende oppgavene til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Viktige ansvarsområder for det nye Kommunal- og regionaldepartementet er:

-Kommuneøkonomi, samordning av statlige tiltak overfor kommunesektoren, lovarbeid og fortolkning, kommuneinndeling, samt administrasjon av valg.
-Innvandringspolitikk, herunder mottak av flyktninger og asylsøkere og samordning av statlige tiltak innen innvandringsområdet.
-Samordning av statens samepolitiske arbeid, herunder tilpasning av samepolitikken til internasjonale rettsregler og samiske spørsmål på historisk nivå.
-Forvaltning av regional og distriktspolitiske virkemiddel og samordning av statlige virkemiddel rettet mot distriktene.
-Forvaltning og samordning av boligpolitikk og økonomi, samt bolig- og bygningslovgivning.
-Forvaltning og regelverksarbeid innen områdene arbeidsmiljø og sikkerhet, brann- og eksplosjonsvern, samt arbeidsrettslige spørsmål.

Kommunal- og regionaldepartementet organiseres ved opprettelsen i 7 avdelinger:

-Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
-Avdelingen for samiske spørsmål
-Bolig- og bygningsavdelingen
-Innvandringsavdelingen
-Kommunalavdelingen
-Plan- og administrasjonsavdelingen
-Regionalpolitisk avdeling

3. Overføring av samordningsansvaret for Regjeringens IT-politikk

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) overtar ansvaret og oppgavene knyttet til samordningsansvaret for Regjeringens IT-politikk og koordinering av arbeidet med IT-sikkerhet.

3.1. Nærmere definering av samordningsansvaret

Fagdepartementenes linjeansvar i IT-politikken ligger fast. Følgelig er det kun samordningsansvaret som overføres fra Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) til Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementets samordningsansvar defineres i følgende punkter:

-Være pådriver overfor fagdepartementet på viktige områder, og tilføre merverdi til aktiviteter i regi av fagdepartementene.
-Identifisere og følge opp sektorovergripende spørsmål knyttet til informasjonssamfunnet, bl.a. samfunnsmessige og sosiale konsekvenser, samt initiere og koordinere tiltak av tverrgående karakter.
-Utarbeide oversikter og strategier for utvikling av den samlede IT-politikken.
-Koordinere arbeidet med IT-sikkerhet.

3.2. Overføring av oppgaver

Nærings- og handelsdepartementet overtar alle oppgaver knyttet til det overordnede og koordinerende ansvar for Regjeringens IT-politikk og spørsmål knyttet til IT i samfunnet. Oppgaver knyttet til samordningsansvaret for IT i forvaltningen herunder arbeid med IT-sikkerhet i forvaltningen blir liggende i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).

Oppgavene som overføres til Nærings- og handelsdepartementet omfatter bl.a.:

-Koordinering av satsingsområder og budsjettutvikling på IT-relevante kapitler.
-Sammenfatning og presentasjon av den samlede IT-politikken.
-Overordnede IT-politiske spørsmål.
-Spørsmål vedrørende samfunnsmessige konsekvenser av IT, inkl. forskning på IT i samfunnet.
-Rådet for IT-sikkerhet og utredning av IT-sertifisering og kryptopolitikk mv.
-Koordinering av deltakelse internasjonalt på det IT-politiske området, særlig i forhold til EU/EØS og OECD.

4. Overføring av ansvaret for forvaltning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet overtar ansvaret for forvaltningen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn fra Justis- og politidepartementet. Dette innebærer utregning av det årlige tilskuddet til registrerte og uregistrerte trossamfunn samt livssynssamfunn. Videre skal departementet samordne og veilede fylkesmennene i deres arbeid med tilskuddsordningen og være klageinstans i spørsmål om tilskudd og registrering av trossamfunn.

5. Nasjonal planlegging og arbeidet med langtidsprogrammet

Ansvaret for nasjonal planlegging og arbeidet med langtidsprogrammet tilbakeføres fra Planleggings- og samordningsdepartementet til Finansdepartementet.

6. Personale

Det er lagt til grunn at personale som er ansatt i stillinger som overføres skal tjenestegjøre i de nye departementene uten ny tilsetting eller utnevning.

7. Lover, forskrifter, fullmakter, råd og utvalg mv

Hvilke lover som de nye departementene overtar ansvaret for framgår av et eget vedlegg til denne resolusjonen.

De nye departementene delegeres dessuten i tråd med praksis fullmakt til å foreta de endringer i forskrifter, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen. Delegasjonen kan bl.a. benyttes til å endre angivelse av departementsnavn i forskrifter eller instrukser som tidligere er fastsatt ved kongelig resolusjon.

Vedlegg

Oversikt over lover Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for:

-Lov 30. august 1991 nr 71 om statsforetak
-Lov 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning (statlig del)
-Lov 11. oktober 1946 nr 1 om Norsk Lysingsblad
-Lov 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m.m.
-Lov 18. juli 1958 nr 2 om offentlige tjenestetvister
-Lov 28. juli 1949 nr 26 og 9. november 1956 nr 1 om Statens pensjonskasse
-Lov 26. juni 1953 nr 11 om pensjonsordninger for apoteketaten
-Lov 21. desember 1956 nr 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.
-Lov 11. juni 1993 nr 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)
-Lov 11. juni 1993 nr 66 om pristiltak (pristiltaksloven)
-Lov 27. november 1992 nr 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v.
-Lov 7. juli 1967 nr 13 om husleieregulering m.v. for boliger
-Lov 19. juni 1970 nr 55 om prisutjevning i sildenæringen
-Lov 7. juni 1974 nr 22 om prisregler for jern og stål
-Lov 27. juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting
-Lov 15. desember 1950 nr 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) (§ 3)
-Lov 14. desember 1956 nr 7 om forsynings- og beredskapstiltak (§ 30)
-Lov 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd kap. 4 om stønad under arbeidsløyse m.v.
-Lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 11 om ytelser under yrkesrettet attføring
-Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 3 nr 2 bokstav g (§ 56 A, § 58 nr 1 annet ledd, § 58 A nr 1 første ledd bokstav c)

Forvaltningsansvaret for følgende lover overføres fra Justis- og politidepartementet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

-Lov 13. juni 1969 nr 25 om trudomssamfunn og ymist anna
-Lov 12. juni 1981 nr 64 om tilskott til livssynssamfunn

Lover Kommunal- og regionaldepartementet skal ha forvaltningsansvaret for:

Kommunal- og regionaldepartementet overtar forvaltningsansvaret for samtlige lover som det tidligere Kommunal- og arbeidsdepartementet hadde ansvaret for, med unntak av de som ansvaret blir overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. De som blir overført til AAD er:

-Lov 27. juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting
-Lov 15. desember 1950 nr 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) (§ 3)
-Lov 14. desember 1956 nr 7 om forsynings og beredskapstiltak (§ 30)
-Lov 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd kap. 4 om stønad under arbeidsløyse m.v.
-Lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 11 om ytelser under yrkesrettet attføring
-Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 3 nr 2 bokstav g (§ 56 A, § 58 nr 1 annet ledd, § 58 A nr 1 første ledd bokstav c)