Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1998 - oversikt over lover og forskrifter Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansvaret for.

DatoFOR-1998-01-01-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1998 1
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-12-19-1316, LOV-1909-03-23
Kunngjort
KorttittelForskrift om AADs lover og forskrifter

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 1998 med hjemmel i kgl.res. av 19. desember 1997 nr. 1316 om omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1998.

Lover og forskrifter som hører under Arbeidsavdelingens ansvarsområde

I. Lover

-Lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting.
-Lov av 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold. (Merknad: Denne ligger under Justisdepartementet, men Arbeidsavdelingen har myndighet og forvaltningsoppgaver etter § 3.)
-Lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak. (Merknad: Denne ligger under Nærings- og handelsdepartementet, men Arbeidsavdelingen har myndighet og forvaltningsoppgaver etter § 30.)
-Lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd kap. 4 om stønad under arbeidsløyse m.v.
-Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 11 om ytelser under yrkesrettet attføring.
-Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 3 nr. 2 bokstav g, § 56A, § 58 nr. 1 annet ledd, § 58A nr. 1 første ledd bokstav c.

II. Forskrifter

Forskrifter gitt med hjemmel i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting (syssl.):

-Forskrift av 5. desember 1990 nr. 950 om mobilitetsfremmende stønad gjennom arbeidsformidlingen. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 4. desember 1990 nr. 948 om tilskudd under opplæring med sikte på høvelig arbeid. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 29. juni 1993 nr. 578 om vikarplass for arbeidsledige. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 21. oktober 1993 nr. 948 om tiltaket kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige (KAJA). (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17, samt folketrygdloven (1966) § 4-3.)
-Midlertidig tilleggsforskrift av 6. juni 1995 nr. 520 til forskrift om tiltaket kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige (KAJA). (Hjemmel: tilsvarende KAJA.)
-Forskrift av 29. november 1993 nr. 1071 om støtte- og styringssystemet for arbeidsmarkedsbedriftene. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 23. oktober 1995 nr. 864 om arbeid med bistand. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 20. desember 1995 nr. 1137 for tiltaket Arbeidsforberedende trening. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 20. desember 1996 nr. 1351 om støtte til spesielle attføringstiltak. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 22. desember 1997 nr. 1461 om stønad under opplæring i norsk og norsk samfunnskunnskap av helsepersonell i EØS-land med sikte på formidling til Norge. (Hjemmel: syssl. § 17.)
-Forskrift av 10. oktober 1997 nr. 1092 om tilskudd til bedriftsintern opplæring. (Hjemmel: syssl. §§ 15, 16 og 17.)
-Forskrift av 11. mars 1983 nr. 643 om unntak fra forbudet mot utleie av arbeidskraft. (Hjemmel: syssl. § 27.)
-Forskrift av 10. november 1993 nr. 1015 om unntak fra forbudet mot privat arbeidsformidling. (Hjemmel: syssl. § 26 femte ledd.)
-Forskrift av 30. april 1997 nr. 388 om unntak fra plikten til å gi melding om vedtak ved stans i utbetaling av dagpenger under arbeidsløyse. (Hjemmel: syssl. § 32 annet ledd.) 

Forskrifter gitt med hjemmel i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd kapittel 4 (og endringslov av 28. juni 1996 nr. 56)

-Forskrift av 26. november 1996 nr. 1086 om dagpenger under arbeidsløshet. (Hjemmel: kap. 4 i folketrygdloven av 1966.)
-Forskrift av 11. november 1996 nr. 1049 om overgangsregler i forbindelse med endringer i bestemmelsene i folketrygdlovens kapittel 4 og i lov om tiltak til å fremme sysselsetting. (Hjemmel: endringslov av 28. juni 1996 nr. 56.) 

Forskrifter gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 11 om ytelser under yrkesrettet attføring (og endringslov av 11. juni 1993 nr. 84)

-Forskrift av 30. september 1993 nr. 916 om attføringsstønad. (Hjemmel: ftrl. § 11-7 tredje ledd.)
-Forskrift av 30. september 1993 nr. 917 om overgangsregler ved yrkesrettet attføring. (Hjemmel: endringslov av 11. juni 1993 nr. 84.)
-Forskrift av 20. september 1994 nr. 898 om attføringspenger i ventetid på høvelig arbeid. (Hjemmel: ftrl. § 11-8 tredje ledd.)
-Forskrift av 5. mai 1997 nr. 428 om gradering av attføringspenger. (Hjemmel: ftrl. § 11-10 fjerde ledd.) 

Forskrifter gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 1 om formål og definisjoner

-Forskrift av 4. desember 1992 nr. 884 om arbeidsledighetstrygd ved tilpasning av EØS-avtalen vedlegg VI kap 1 (Rfo (EØF) nr 1408/71 kap 6) og kap 4 i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. (Hjemmel: ftrl. § 1-3.) 

Forskrifter gitt med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

-Forskrift av 19. september 1994 nr. 897 om hvordan retten til utsettelse av oppsigelser og masseoppsigelser skal nyttes og Arbeidsformidlingens rolle ved slik utsettelse. (Hjemmel: aml. § 56A nr. 7.)
-Forskrift av 18. september 1997 nr. 1010 om adgang til midlertidig tilsetting i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. (Hjemmel: aml. § 58A nr. 1 første ledd bokstav c.)

III. Forskrifter som må gjennomgås for eventuell omhjemling eller oppheving

-Forskrift av 20. januar 1964 nr. 9400 for utvalg for yrkesrettleiing i fylkene. (Hjemmel: syssl. § 3 (Merknad: Denne lovbestemmelsen ble opphevet ved lov av 11. juni 1993 nr. 85)).
-Forskrift av 11. juli 1972 nr. 3825 om særlige retningslinjer for innskottsfrie gjennomgangsboliger for fjernformidlet arbeidskraft. (Hjemmel: husbankloven av 1. mars 1946 nr. 3 § 13.)
-Forskrift av 26. april 1978 nr. 3526 for finansiering av attføringstiltak for spesielle grupper. (Hjemmel: ftrl. (1966) § 4-1, § 4-6.)
-Forskrift av 12. oktober 1984 nr. 1756 om lønnstilskudd til arbeidsløse som tas inn i kommunalt eller fylkeskommunalt arbeid. (Hjemmel: ftrl. (1966) § 4-6, § 4-8, § 4-9, jf. § 4-1.)
-Forskrift av 1. oktober 1985 nr. 1801 om forskotteringsfondet for arbeidsformidlingens yrkeshemmede arbeidssøkere. (Hjemmel: Grunnloven § 75, Stortingsvedtak.)
-Midlertidig forskrift av 12. april 1989 nr. 258 om kravet til minste inntekt for å få dagpenger under arbeidsløyse etter folketrygdlovens § 4-3 nr. 2, sjette ledd, første punktum, i samband med hevingen av folketrygdens grunnbeløp. (Hjemmel: ftrl. (1966) § 4-3 (Merknad: Dette står nå i loven etter at kap. 4 ble endret)).
-Forskrift av 12. mai 1989 nr. 342 om arbeid for trygd med lønnstilskott for arbeidsløse som tas inn i arbeid hos statlig, kommunal, fylkeskommunal eller privat arbeidsgiver. (Hjemmel: ftrl. (1966) § 4-1 og § 4-3.)
-Forskrift av 9. juli 1992 nr. 520 om likestilling av uker på arbeidsmarkedstiltak med lønnstilskott med uker med dagpenger. (Hjemmel: ftrl. (1966) § 4-3 (Merknad: Dette står nå i loven etter at kap. 4 ble endret)).