Delegering av Finansdepartementets myndighet til Skattedirektoratet etter lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-4 nr. 4 til å gi forskrift vedrørende hvilke skattytere som skal lignes ved sentralskattekontoret for utenlandssaker.

DatoFOR-1998-02-02-109
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1998 197
Ikrafttredelse02.02.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§2-4
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter ligningsloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 2. februar 1998 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-4 nr. 4. 

Med hjemmel i ligningsloven § 2-4 nr. 4 delegerer Finansdepartementet sin myndighet til å gi, endre og oppheve forskrift om hvilke skattytere som ikke har varig tilknytning til riket etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a til Skattedirektoratet.