Delegering av myndighet til Kredittilsynet etter lov om Verdipapirsentral, lov om eiendomsmegling, lov om sparebanker, lov om forretningsbanker, lov om forsikringsvirksomhet, lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og lov om naturskadeforsikring.

DatoFOR-1998-03-17-1566
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 14
Ikrafttredelse17.03.1998
Sist endretFOR-2002-12-20-1627 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-53-§2-3, LOV-1989-06-16-53-§2-4, LOV-1989-06-16-53-§2-6, LOV-1989-06-16-53-§3-2, LOV-1989-06-16-53-§3-8, LOV-1961-05-24-1-§5, LOV-1961-05-24-2-§4, LOV-1961-05-24-2-§5, LOV-1988-06-10-39-§3-6, LOV-1988-06-10-39-§3-7, LOV-1988-06-10-39-§7-2, LOV-1988-06-10-40-§2-7, LOV-1988-06-10-40-§2-19, LOV-1988-06-10-40-§2a-3,LOV-1988-06-10-40-§2a-8, LOV-1988-06-10-40-§2a-9, LOV-1988-06-10-40-§2a-14, LOV-1988-06-10-40-§2a-15, LOV-1988-06-10-40-§3-3, LOV-1988-06-10-40-§3-4, LOV-1988-06-10-40-§3-5, LOV-1988-06-10-40-§3-6, LOV-1988-06-10-40-§3-7, LOV-1988-06-10-40-§3-13, LOV-1989-06-16-70-§4
Kunngjort20.11.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til Kredittilsynet

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 17. mars 1998 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-3 annet ledd, § 2-4 første og annet ledd, § 2-6 fjerde ledd, § 3-2 første og annet ledd og § 3-8 første ledd, lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 5, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 4 femte ledd og § 5 tredje ledd, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6 første ledd første punktum, § 3-7 første ledd og § 7-2 annet ledd, lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-7 første ledd, § 2-19 første ledd, § 2a-3 første ledd, annet og sjette ledd, § 2a-8 fjerde ledd, § 2a-9 femte ledd, § 2a-14, § 2a-15 første ledd, § 3-3 første og femte ledd, § 3-4 første ledd, § 3-5 første ledd, § 3-6 første ledd, § 3-7 annet ledd, § 3-13 annet ledd og lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 tredje ledd.

Opphevet forsåvidt gjelder delegeringer etter Verdipapirsentralloven, jf forskrift 20 des 2002 nr. 1627. 

1. Arbeidsdelingen

Den delegerte myndighet til Kredittilsynet gjelder for kurante saker. Saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, etter saksforberedelse, skal oversendes departementet for avgjørelse. 

2. Delegering

Finansdepartementet gir med dette - og på grunnlag av presiseringen i pkt. 1 ovenfor - Kredittilsynet myndighet til å treffe vedtak, og fastsette forskrift etter følgende bestemmelser, i tillegg til den myndighet som allerede er delegert: 

Lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral1 

§ 2-3 tredje leddAdgang til å godkjenne vedtekter og endringer i vedtektene.
§ 2-13 annet punktumAdgang til å gi nærmere regler om tilsyn og adgangen til å gi pålegg.
1Opphevet, jf forskrift 20 des 2002 nr. 1627.
 

Lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling 

§ 2-3 annet leddAdgang til å gi nærmere regler om kravene til eksamen og praksis.  
Finansdepartementet vil i nærmeste fremtid endre forskrift av 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling § 1-1, slik at Kredittilsynet blir tillagt kompetanse til å godkjenne studieplan for eiendomsmeglingsstudie som gir godkjent eiendomsmeglereksamen, og til i det enkelte tilfelle å godkjenne utenlandsk eksamen.
§ 2-4 første leddAdgang til å gi forskrifter om journalføring over mottatte og utførte oppdrag.
§ 2-4 annet leddAdgang til å gi forskrifter om behandling av betrodde midler.
§ 2-6 fjerde leddAdgang til å gi nærmere regler vedrørende at en advokat som driver eiendomsmegling ikke skal påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser kan komme i konflikt med klienters interesser eller ha innflytelse på vedkommendes uavhengige stilling.
§ 3-2 første leddAdgang til å fastsette blankett til inngåelse av avtale om oppdrag.
§ 3-2 annet leddAdgang til ved fastsettelse av blankett å bestemme at avtaledokumentet skal inneholde ytterligere opplysninger.
§ 3-8 første leddAdgang til å gi forskrifter om budgivning.
Det kan i denne forbindelse nevnes at Finansdepartementet ved brev av 1. oktober 1997 etter anmodning fra Forbrukerrådet har bedt Kredittilsynet vurdere behovet for fastsettelse av forskrifter i medhold av § 3-8 første ledd.
 

Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 

§ 5Adgang til å godkjenne vedtektsendringer.
 

Lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker 

§ 4 femte leddAdgang til å godkjenne vedtektsendringer.
§ 5 tredje leddAdgang til å samtykke til at en forretningsbank kan skaffe seg kapital mot lånebevis som skal stå tilbake for bankens vanlige skyldnader.
 

Lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 

§ 3-6 første ledd, første punktumAdgang til å gi tillatelse til fusjon, deling mv.
§ 3-7 første leddAdgang til å samtykke til forhøyelse av den ansvarlige kapital på annen måte enn ved fondsopplegg.
§ 7-2 annet leddAdgang til i særlige tilfelle å gjøre unntak fra bestemmelsene i denne paragraf og sette vilkår for unntaket.
 

Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 

§ 2-7 første leddAdgang til å godkjenne samarbeidsavtaler.
§ 2-19 første leddAdgang til å godkjenne omdannelsesvedtak.
§ 2a-3 første leddAdgang til å tillate at en finansinstitusjon som er morselskap som nevnt i § 2a-2 bokstav d kan etableres.
§ 2a-3 annet leddAdgang til å tillate at en finansinstitusjon ved etablering eller annet erverv kan inneha så store eierinteresser i en annen finansinstitusjon at det vil bestå et konsernforhold mellom de to institusjonene.
§ 2a-3 sjette leddAdgang til å sette vilkår for vedtak etter første, annet og fjerde ledd
§ 2a-8 fjerde leddAdgang til å fastsettte at et konsernselskap kan yte lån eller stille garanti for et annet selskap i konsernet.
§ 2a-9 femte leddAdgang til å gjøre unntak fra kravet om kapitaldekningsreserve i § 2a-9 femte ledd første punktum.
§ 2a-14Adgang til å gi tillatelse til fusjon/fisjon av morselskapet.
§ 2a-15 første leddAdgang til å gi finansieringsforetak tillatelse til å drive virksomhet
§ 3-3 første leddAdgang til å gi finansieringsforetak tillatelse til å drive virksomhet.
§ 3-3 femte leddAdgang til å godkjenne finansieringsforetaks vedtekter ble delegert ved brev av 24. november 1989. På bakgrunn av senere endring i § 3-3 er leddet vedrørende godkjenning av vedtekter flyttet fra fjerde til femte ledd.
§ 3-4 første leddAdgang til å gi utenlandsk finansforetak tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak i Norge. Adgang til å sette vilkår for tillatelsen.
§ 3-5 første leddAdgang til å samtykke til unntak fra minstekrav til aksjekapital/grunnfond.
§ 3-6 første leddAdgang til å godkjenne avvikling, fusjon mv.
§ 3-7 annet leddAdgang til å tilbakekalle konsesjon.
§ 3-13 annet leddAdgang til å fastsette forskrift om revisor skal være statsautorisert.
 

Lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring 

§ 4 tredje leddAdgang til å fastsette forskrift om at Norsk Naturskadepool skal utarbeide totalregnskap for virksomheten.