Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet etter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

DatoFOR-1998-03-24-4677
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse24.03.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4
Kunngjort
KorttittelDeleg. myndighet til Arbeidstilsynet etter aml.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 24. mars 1998 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., jf. delegeringsvedtak 30. juli 1992 nr. 590. 

Direktoratet for arbeidstilsynet delegeres herved myndighet til å fastsette endringer i forskrift av 30. november 1990 nr. 944 om dykking som er hjemlet i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.