Delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3.

DatoFOR-1998-07-17-618
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1998 897
Ikrafttredelse17.07.1998
Sist endretFOR-2006-03-10-301
EndrerFOR-1947-12-12-9179
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3
Kunngjort
KorttittelDel. etter innførsle- og utførslereguleringsl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 17. juli 1998 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved vedtak 21 aug 1998 nr. 821, 7 juli 2000 nr. 734, 2 feb 2001 nr. 102, 10 mars 2006 nr. 301.

I

1.Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som etter lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32 § 1 og § 3 er tillagt Kongen med unntak for de tilfeller som nevnt i pkt. 2, 3 og 4 nedenfor.
2.For så vidt angår import og eksport av truede plante- og dyrearter med derivater som omfattes av Washingtonkonvensjonens vedlegg I, II og III, samt av landlevende virvelløse organismer, gis Miljøverndepartementet fullmakt til å utøve den myndighet som i lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32 § 1 og § 3 er tillagt Kongen.
3.For så vidt angår import og eksport av fisk og fiskevarer samt sjøpattedyr og produkter av sjøpattedyr, gis Fiskeridepartementet fullmakt til å utøve den myndighet som i lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32 § 1 og § 3 er tillagt Kongen. Med fisk forstås en hver art av fisk, skalldyr og bløtdyr samt deler eller biprodukter av disse. Med fiskevarer forstås produkter som består av eller inneholder fisk, skalldyr og bløtdyr samt deler eller biprodukter av disse. Med sjøpattedyr og produkter av sjøpattedyr forstås sjøpattedyr eller deler av sjøpattedyr med biprodukter samt varer hvor sjøpattedyr eller produkter av sjøpattedyr er det eneste eller en vesentlig del av råstoffet.
4.Med unntak for punktene 2 og 3 gis Landbruksdepartementet, for så vidt angår import og eksport av landbruksvarer definert som varer under HS-kapitlene 1 - 24 med unntak av fiskeriprodukter, samt visse varer under HS-kapitlene 28 - 53, fullmakt til å utøve den myndighet som i lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32 § 1 og § 3 er tillagt Kongen.
0Endret ved vedtak 21 aug 1998 nr. 821, 7 juli 2000 nr. 734, 2 feb 2001 nr. 102, 10 mars 2006 nr. 301.

II

Vedtaket avløser forskrift av 12. desember 1947 nr. 9179 om delegering etter lover om innførsleforbod og utførsleforbod.